Проектиране и изграждане на фотоволтаична централа 30 kWp

ДОБИВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ и ПЕЧАЛБА

Фотоволтаичната система до 30 kWp. произвежда годишно 39500 Кw чaсa, които продава на Енергоразпределителното дружество.

Изкупната цена на произведената електроенергия на свободния пазар достигна 70 стотинки на киловат час през януари 2023 г. При производство 39500 kWh от ФВЦ 30 kWp: 39500 kWh х 0,70 лв/kWh = 27.650 лева годишен приход от ФВЦ 30 kWp.


ОФЕРТА ЗА ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 30 кW МРЕЖОВА СОЛАРНА СИСТЕМА

Цена за  Мрежова фотоволтаична система до 30 kWp,  за 29,700 kWp*: 

Артикул мрежова фотоволтаична централа 29,700kWpМяркаКоличествоЕд. Цена в € без ДДСОбща сума в € без ДДС
1. Фотоволтаични модули LONGI 450 Wp.бр.6615710.362
2.  Инвертор HUAWEI 30 kWбр.12.350 2.350
3. Ел.Част /табла и окабеляване/ по проектбр.1.218 1.218
4. Изработка, доставка и монтаж на метална конструкциябр.13.9503.950
5. Монтаж, настройка, пускане в експлоатациябр.13.5703.570
ТОТАЛ: Цена в Евро21.450
Евро/ват0,72

                    Общо за централата: 21.450 Евро.

 • 66 броя фотоволтаични модули по 450 Wp*
 • 1 брой инвертор HUAWEI 30 kW
 • Обща инсталирана мощност Pdc= 29,700 kWp
 • Максимална инверторна мощност Pac=30,0 Kw 
 • Цените са без ДДС.

Офертата е с модули, инвертор, конструкции и електроника, които традиционно ползваме. При избор от страна на възложителя на друга техника, цените се коригират.

Цената на тази оферта е за доставка, монтаж и пускане в експлоатация. По желание на клиента можем да направим проект за 600 Евро и мениджмънт от идеята до печалбата за 500 Евро. 


Етапи и документи за изграждане на 30KW соларна система

         Етапи: Идеен проект; Становище за проучване от ЕРП; Електротехническо становище; Конструктивно становище;  Разрешение за строеж; Строеж на електроцентрала; Искане за изкупуване на произведената енергия; Договор с ЕРП;  Пускане в експлоатация.

     Документи:

 1. Изготвяне на идеен проект въз основа на скица и нотариален акт за получаване на становище от съответното ЕРП.  Идейният проект има за цел да представи и опише в общ вид инвестиционното намерение.
 2. Издаване на становище от местното ЕРП за мястото и начина на присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа. След получаване на становището от съответното ЕРП за начина на присъединяване на ФЕЦ, заедно с идейния проект и конструктивното становище се подават документи за строително разрешение.
 3. Конструктивното становище може да се изготви само от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност. Становището включва описание за обекта, място на монтаж, конструктивни специфики, препоръки и констатации относно конструкцията. 
 4. Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината.
 5. След издаване на строителното разрешение, следва строеж на фотоволтаичната централа, както и съгласуване на електротехническо и конструктивно становище със съответното ЕРП.
 6. Подаване на заявление за договор за присъединяване към ЕРП.
 7. След изграждането на ФЕЦ се пускат 72 часови проби на централата. Заедно с изграждането на фотоволтаичната централа се подава искане за изкупуване на произведената енергия.