Нова оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 kW мрежова соларна система (ФВЦ)

Нова оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 kW мрежова соларна система (ФВЦ)

Оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 kW мрежова соларна система (ФВЦ)

Изпълнител ”Славей-СМС” ЕООД, ЕИК 205324830

Артикул мрежова фотоволтаична централа 29,975 kWpМяркаКоличествоЕд. цена в € без ДДСОбща сума в € без ДДС
1. Фотоволтаични модули 545 Wp.бр.55955225
2. Соларен Инвертор 30 kWбр.120452045
3. Ел. част /табла и окабеляване/, по  проектбр.1145 1145
4. Доставка и монтаж на метална конструкциябр.13900   3900
5. Монтаж, настройки, пускане в експлоатациябр.135703570
ТОТАЛ: Цена в Евро15925
Евро/ват0,53
  • Цените са без ДДС.

Офертата е за изграждане на ФВЦ шеста категория. Ако ЕРП предпише изграждане на външна връзка, за нея се прави отделен проект, който се финансира допълнително от възложителя. Офертата е с модули, инвертор, конструкции и електроника, които традиционно ползваме. Офертата е с цени от м. Април, 2024 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОБИВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ и ПЕЧАЛБА

Фотоволтаичната система до 30 kWp, произвежда годишно мин. 39000 kW чaсa.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

За повече информация и консултация, моля свържете се с нас на +359 887740001 или ни пишете на info@slavey.eu.


Оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 кWр хибридна соларна система (ФВЦ)

Оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 кWр хибридна соларна система (ФВЦ)

Оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 kWp хибридна соларна система (ФВЦ)

Изпълнител ”Славей-СМС” ЕООД, ЕИК 205324830

Артикул фотоволтаична централа 29,975 kWp, ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕМяркаКоличествоЕд. цена в € без ДДСОбща сума в € без ДДС
1. Фотоволтаични модули 545 Wpбр.55955225
2. Соларен Инвертор SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3 (high voltage)бр.142004200
3. Ел. част /табла и окабеляване/, по проектбр.1145 1145
4. Доставка и монтаж на метална конструкциябр.139003900
5. Монтаж, настройки, пускане в експлоатациябр.134703470
ТОТАЛ: Цена в евро17940
Батерия, по допълнителна заявка на клиента.
  • Цените са без ДДС.

Към ФВЦ може да се добавят батерии, за съхранение и ползване на ток през тъмната част на денонощието.

Офертата е с модули, инвертор, конструкции и електроника, които традиционно ползваме. Офертата е с цени от м. Април  2024 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОБИВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ и ПЕЧАЛБА

Фотоволтаичната система до 30 kWp, произвежда годишно мин. 39000 kW чaсa.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

За конкретна ценова оферта е необходима количествена сметка, която е част от техническия проект. За да стигнем до технически проект, имаме следните етапи: 

  • Задание за проектиране от Възложителя; 
  • Идеен проект; 
  • Одобряване на идейния проект от Възложителя; 
  • Изготвяне на технически проект.

За да започнем, можем заедно да формулираме инвестиционното Ви намерение и заданието за проектиране.

Ние работим комплексно – от идеята до печалбата. До сключване на договор за изкупуване на електроенергията. 

Ако ни възложите, ще подготвим всички необходими документи, проекти и становища. Ще извървим заедно с Вас пътя до пускане в експлоатация на ФВЦ.

Пишете ни тук.

Ще се радваме да работим заедно!

С уважение,
Екипът на „Славей-СМС“ ЕООД

Каква е разликата между kW, kWp и kWh?

Каква е разликата между kW, kWp и kWh?

При изграждането на фотоволтаична централа е важно да разберем разликата между основните мерни единици, които се използват за оценка на мощността и енергията. Тези мерни единици – kW, kWp и kWh – имат различни приложения и се използват за различни аспекти на проектирането, инсталирането и експлоатацията на фотоволтаични системи.

Киловатът (kW) е метрична единица за мощност. При изграждането на фотоволтаична централа, kW се използва за оценка на общата мощност на системата. Това е важно за определяне на големината и мащаба на централата, както и за оценка на очакванията за производство на електрическа енергия.

Киловат-пиковите (kWp) са оценка за максималната мощност, която фотоволтаичната система може да произведе при оптимални условия на слънце и температура. Това е важна метрична единица при проектирането и избора на фотоволтаични панели за централата. kWp се използва за сравнение на различните типове панели и за прогнозиране на производствения капацитет на системата.

Киловат-часът (kWh) е метрична единица за измерване на електрическа енергия. Той показва количеството електрическа енергия, която системата произвежда или консумира в определен период от време. kWh се използва за оценка на реалната енергийна производителност на фотоволтаичната централа и за изчисляване на очакваните приходи или спестявания от използването на слънчева енергия.

Разбирането на разликата между kW, kWp и kWh е от съществено значение за успешното изграждане и ефективната експлоатация на фотоволтаична централа. Тези мерни единици се използват за различни аспекти на процеса – от проектирането и избора на оборудването до оценката на реалната енергийна производителност и финансовите резултати на проекта.

Зелена енергия и изграждане на фотоволтаични централи

Зелена енергия и изграждане на фотоволтаични централи

Проектът за изграждане на фотоволтаична централа е устойчив в същността си по много на брой причини и е от голямо значение за развитието на България да продължават да се изпълняват такъв вид проекти. Това е така заради зелената енергия, която генерира всяка една фотоволтаична централа. Всеки един генериран киловатчас от фотоволтаична централа, би намалил вредата върху въздуха от парникови газове. Но какво всъщност представлява фотоволтаична централа (ФЕЦ)? Това е система от соларни (слънчеви) панели, които генерират енергия от слънцето. За да произвежда енергия тази централа, тя трябва да има инсталиран инвертор, който да преобразува постоянния ток от слънчевите панели в променлив, такъв, какъвто се използва в домакинството и бизнеса. Фотоволтаичната централа е създадена от определен брой соларни панели в зависимостта от желаната мощност, включва в себе си инвертор, електромер, контролер, батерия (при желание за съхранение на генерираната енергия) и обикновено централата е разположена на земя или покрив, като самите слънчеви панели са положени върху метална конструкция.

В България изграждането на фотоволтаични централи е концентрирано в „residential“ и “commercial” сегментите. Първият вид са централи, които са с размери от 2 кВ до 30 кВ, това са системи за собствени нужди. Другият вид са централи от 50 кВ до 2 мВ, които са системи за предприятия. Utlilities е най-големият сегмент, който обхваща мегаватови централи и паркове с цел производство на енергия. Без значение от целта за изграждане на една такава централа – позитивите за околната среда са много. Колкото повече зелена енергия се използва в ежедневието, толкова по-малко традиционен ток би се използвал, което би довело до намаляване на вредните емисии и в един момент целта е да се стигне до тяхното пълно елиминиране. За да бъде максимално изчерпателно определението за фотоволтаична централа може да се назоват най-големите предимства, които има произведената енергия: тя е чиста, възобновяема и безплатна.

Разбира се, ако до преди няколко години много малко хора са чували или не са били запознати точно какво е ФЕЦ, то последните две-три години за ФЕЦ се говори достатъчно много и интересът към такъв вид инвестиции е голям. Заедно с интересa, расте и предлагането за изграждане на такъв вид проекти. През 2021 по данни от Europe.eu пазарът на фотоволтаични централи е нараснал с 1825.7 ГВ, с максимална инсталирана мощност от 162 ГВ, а 5.7% от произвежданата енергия в ЕС е от соларни панели. Друг позитив на енергията, произведена от фотоволтаици, е намаляване на цената с 82% през 2010-2020г., което го прави най-конкурентният източник на енергия в много части на ЕС.[1] Целта на проект за изграждане на фотоволтаични централи е да се генерира електричество чрез използването на соларни панели, които преобразуват слънчевата енергия в електрическа. По този начин се произвежда чиста енергия, без вредни емисии. Замърсяването на въздуха се намалява чрез произвеждането на енергия от възобновяем източник, създават се нови работни места, а енергията е по-достъпна.


[1] Solar energy (europa.eu)

Българският бизнес и изграждане на фотоволтаични централи

Българският бизнес и изграждане на фотоволтаични централи

Енергията от слънцето е с много предимства, които я правят особено подходяща за посрещане на днешните енергийни предизвикателства. Фотоволтаичните системи се внедряват бързо и могат да започнат да носят ползи на домакинствата и бизнеса във финансово изражение, както и като ползи за климата. Това е така, защото разходите за изграждане на такъв тип централи намаляват през последните години (с 82% през последното десетилетие).[1] Това ги превръща в един от най-конкурентоспособните източници на зелена енергия в ЕС. Слънчевата енергия, съчетана с енергийна ефективност, защитава европейските граждани от нестабилността на цените на изкопаемите горива. Секторът на слънчевата енергия създава не само електроенергия и топлинна енергия от възобновяеми източници; той също така създава работни места, нови стопански модели и стартиращи предприятия. В сравнение с други енергоизточници технологиите за слънчева енергия имат относително високи първоначални, но ниски експлоатационни разходи. Поради това привлекателните условия за финансиране са от решаващо значение за конкурентното им внедряване. Анализът на Комисията показва, че допълнителните инвестиции в слънчеви фотоволтаични уредби в рамките на REPowerEU ще възлязат на 26 милиарда евро до 2027 г. в допълнение към инвестициите, необходими за постигане на целите на предложенията по „Подготвени за цел 55“. [2]   

Темповете, с които се развива изграждането на възобновяеми енергийни източници и по-конкретно соларните системи, е показателно за това как хората са започнали да се интересуват повече как да влияят положително върху околната среда и да не оставят негативен отпечатък. Самото изграждане на такъв вид системи става все по-достъпно и конкурентно на други начини за генериране на енергия и е факт, че се забелязва забележителен ръст от 17% само за 2021г. Към момента произведеното от тях електричество е от порядъка на 160 ГВ. За другите по-разпространени инсталации, а именно вятърните, се очаква да нараснат с около 25% до 2026, а приносът им в гигавати да се задържи около 75 ГВ.[3] До този момент не е имало толкова голям прираст на използваната енергия от ВЕИ, което подсказва, че светът се променя постоянно и освен, че промяната е наложителна, то тя е и желана. В стратегията на Министерство на енергетиката за Устойчиво енергийно развитие на Република България са направени прогнозите за изменението на основните енергийни показатели, за електроенергийния баланс и за инсталираните електропроизводствени мощности в страната до 2050 г., които са разработени въз основа на основни допускания и стратегически цели като макроикономически растеж, подходящи мерки за енергийна ефективност, развитие на енергийния, и по-специално на електроенергийния сектор и други.


[1] Вж. Центъра за данни IRENA

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_7617

[3] https://elx.bg/blog/zelena-energiya-polzi

Оферта за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление

Оферта за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление

Оферта за изработка, доставка и пускане в експлоатация НА 10 кWр хибридна фотоволтаична система, за собствено потребление:

Изпълнител ”Славей-СМС” ЕООД, ЕИК 205324830

Артикул мрежова фотоволтаична централа 9,9  kWpМяркаКоличествоЕд. Цена в € без ДДСОбща сума в € без ДДС
1. Фотоволтаични модули 545 Wp.бр.18941692
2.  Инвертор трифазен хибриден Deye 10 kWp                           (low voltage]бр.121002100
3. Ел.Част /табла и окабеляване/, по  проект Бр.500 500
4. Доставка на метална конструкция за покривБр.113001300
5. Настройки, пускане в експлоатация, гаранциябр.111501150
Цена без батерия   6742
 6. Батерия Dyness LV battery, 4,8 kWh                                           цена за 1 бр. 1400 Eвро.1400
ТОТАЛ: Цена в Евро8142
  • Цените са без ДДС.

      Tази хибридна ФВЦ 10 kWp, може да работи без батерия.

Офертата е за доставка и пускане в експлоатация на хибридна ФВЦ 10 kWp, за собствено потребление.  Офертата е с модули, инвертор, конструкции и eлектроника, които традиционно ползваме. Офертата е с цени от м. Март, 2024 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ДОБИВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ и ПЕЧАЛБА

Фотоволтаичната система 10 kWp. произвежда годишно мин. 13300 kW чaсa.

При ползване на произведения ток за собствени нужди, централата 10 kWp, ще печели 9300 лева годишно

Какво трябва да знаете, ако искате фотоволтаична система за собствени нужди?

Какво трябва да знаете, ако искате фотоволтаична система за собствени нужди?

През последните години интересът към използването на възобновяеми енергийни източници, като слънчева енергия, значително се увеличи. Фотоволтаичните системи представляват ефективен начин за производство на електроенергия и същевременно са екологично устойчиви. Фотоволтаичните системи за собствено потребление са много подходящ начин за спестяване от разходи за ток, а удобството тук е, че не е необходимо да чакате разрешение или съгласуване с Електроразпределително дружество, за да изградим и пуснем в експлоатация фотоволтаична централа за собствено потребление. Пише се само уведомително писмо и след това се пуска в експлоатация Вашата фотоволтаична система. Ползвате тока за собствено потребление веднага.

Какви документи са необходими?

  1. Нотариално заверено пълномощно (при заявяване от пълномощник).
  2. Документ, удостоверяващ вещното право на собственост върху недвижимия имот.
  3. Скица на имота с отразен обекта, за който ще се реализира проекта.

Фирма „Славей-СМС“ ЕООД може да съдейства с всички стъпки от подготовката на документи до пускането в експлоатация. Пишете ни тук.

В следващата статия ще качим оферта за изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди.

Актуализирани цени на слънчеви панели

Актуализирани цени на слънчеви панели

Уважаеми клиенти и партньори,

В края на годината Ви информираме за нови по-ефективни PV модули, на нови – с 42 % по-ниски цени. За фотоволтаична централа с 30 киловата мощност старата цена на PV модулите беше 10500 Евро. Сега цената е 6150 Евро, за новото поколение PV модули.

При интерес и желание за изготвяне на оферта, може да се свържете с нас.

С уважение,
Екипът на „Славей-СМС“ ЕООД