Оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 кWр соларна система за собствено потребление /ФВЦ/ – Март 2023

Оферта за изработка, доставка и монтаж на 30 кWр соларна система за собствено потребление /ФВЦ/ – Март 2023

Предлагаме Ви оферта за изграждане на ФВЦ, само за собствено потребление. Централата се пуска в експлоатация само с уведомление до ЕРП Север, ЕР Юг и ЕРМ Запад.

Read more

Актуални цени на тока и оферта за ФВЦ 30kWp за януари 2023

фотоволтаична централа покрив

Изкупната цена на произведената електроенергия на свободния пазар достигна 70 стотинки на киловат час. При производство 39500 kWh от ФВЦ 30 kWp: 39500 kWh х 0,70 лв/kWh = 27.650 лева годишен приход от ФВЦ 30 kWp.

Цена за фотоволтаични системи до 30 kWp,  за 29,700 kWp*: 

Read more

Проектиране и изграждане на фотоволтаична централа 30 kWp

Проектиране и изграждане на фотоволтаична централа 30 kWp
ДОБИВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ и ПЕЧАЛБА

Фотоволтаичната система до 30 kWp. произвежда годишно 39500 Кw чaсa, които продава на Енергоразпределителното дружество.

Изкупната цена на произведената електроенергия на свободния пазар достигна 70 стотинки на киловат час през януари 2023 г. При производство 39500 kWh от ФВЦ 30 kWp: 39500 kWh х 0,70 лв/kWh = 27.650 лева годишен приход от ФВЦ 30 kWp.

Read more

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проектМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
  Микро предприятия: 3 000 лв.  Микро предприятия: 15 000 лева
  Малки предприятия: 10 000 лв.  Малки предприятия: 30 000 лева
  Средни предприятия: 25 000 лв.  Средни предприятия: 75 000 лева

Няма самоучастие – 100 % от парите са от програмата.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея. Могат да кандидатстват и фирми, които вече са получавали финансиране по другите мерки свързани с COVID-19.

Започваме договаряне с желаещите да получат безвъзмездно финансиране по процедурата. За кандидатстване е необходим индивидуален проект за всяка фирма, който изисква време. Можем да поемем изготвянето на ограничен брой проектни предложения. Правим списък на желаещите да ни възложат подготовката и мениджмънта на проектните предложения и документите за кандидатстване.

За повече информация, консултация и изготвяне на оферта, моля свържете се с нас на +359 887740001 или ни пишете на info@slavey.eu.

Регистрация на фирма

Стартирате собствен бизнес.

За да започнете бизнес в България е необходимо да се впишете в Търговския регистър като търговец съгласно Търговския закон. В регистъра има няколко възможности за регистрация на търговци – ЕТ, ООД, АД, Кооперация, СД, Юридическо лице с нестопанска цел и др.

Ами сега! Какво е най-подходящо във Вашия случай, за Вашия бизнес?

Всеки вид юридическо лице си има своите предимства и недостатъци. Иска се голям опит, за да се избере формата на регистрация в Търговския регистър, която е удобна за Вашия проект и ще обслужва най-добре бизнеса Ви.

Ние сме работили през годините като ЕТ, ООД, АД, Кооперация, СД и Юридическо лице с нестопанска цел, защото сме управлявали различни по обем и по браншове бизнеси.

Предлагаме да споделим с Вас нашия опит и да регистрираме за Вас най-пасващата „като удобна дреха“ на бизнес стратегията Ви фирма в Търговския регистър. Ще свършим вместо Вас всички досадни процедури и ще попълним необходимите документи за да Ви регистрираме като търговец.

Доверете се на опита ни и ще имате най-подходящата за Вашия бизнес фирма.

За повече информация, консултация и изготвяне на оферта, моля свържете се с нас на +359 887740001 или ни пишете на info@slavey.eu.

Безплатен ток от слънцето

Соларни системи са тези, които използват слънчевата енергия /слънцегреенето/ и я преобразуват в топлинна енергия или в електроенергия.

Соларните системи, които преобразуват слънчевата енергия в топлина, се наричат системи за БГВ /битова гореща вода/. Те затоплят директно ползвайки безплатната слънчева енергия водата във вашия бойлер в банята. Могат да затоплят и водата във вашето локално парно за отопление не дома.

            Соларните системи за БГВ се състоят от:

  • Соларни панели за БГВ;
  • Конструкция за монтаж на панелите;
  • Тръби, кранове и табла за циркулация на водата;
  • Окабеляване ел. табла и електроника.
  • Други;

Соларните системи, които преобразуват слънчевата енергия в електроенергия се наричат фотоволтаични цeнтрали. Фотоволтаичните централи произвеждат безплатен ток от слънцето, който може да се ползва за собствени нужди /за електрозахранване на дома/ и за продаване на други потребители.

            Фотоволтаичните централи са изградени от следните елементи:

  • Фотоволтаични панели;
  • Конструкция за монтаж на фотоволтаичните панели;
  • Окабеляване, ел. табла и електроника;
  • Инвертори;
  • Акумулаторни батерии.

Ползвайки безплатната слънчева енергия за Фотоволтаичните централи и Соларни системи за БГВ, Вие може да имате Енергийно независими къща, вила, хотел.

За повече информация, консултация и изготвяне на оферта, моля свържете се с нас на +359 887740001 или ни пишете на info@slavey.eu.