Административно обслужване

 

Оферта за пълно административно обслужване на фирми и предприятия

І. Описание. Всяко предприятие се състои от две основни части – производство и администрация. Производството е същността на предприятието и осъществява предмета му на дейност. Производството се осъществява в цеховете и производствените сгради, а администрацията се помещава в специални офиси или административни сгради. Преминавайки покрай някой завод много лесно на външен вид определяме кои сгради са цеховете и кои са административни. Още с проектирането на големите предприятия се предвижда както административна сграда, така и административен персонал. Не така стоят нещата при създаването на малки и донякъде средни предприятия. При тях не е икономически изгодно да поддържат административен персонал в пълен състав и не могат да си позволят построяването и издръжката на офиси и административни сгради. Именно към тези предприятия е насочена настоящата оферта. Какво предлагаме в нея? Предлагаме възможността за пълно административно обслужване на предприятията на всички начинаещи, действащи и разширяващи дейността си търговци.

В екипа работят мениджъри, юристи, икономисти, счетоводители, специалисти по реклама, проучване, сигурност, маркетинг, планиране, ТРЗ, търговия и др. Поръчвайки на екипа ни пълно административно обслужване, Вие ще получите услуга на национално и световно ниво,  ще бъдете спокойни за цялостното административно състояние на фирмата и ще можете да се концентрирате единствено върху производството и да получите максимална печалба от предприятието и труда си.

Само с един договор Вие си гарантирате спокойствие и възможно най-добри взаимоотношения с държавната и общинска администрация. Спестявате си ходенето по инстанции и висенето пред вратите на некоректни и нагли чиновници, евентуалните обиди и неприятности. Вие ще получите възможно най-добрата и икономична схема за плащане на данъци, такси и осигуровки и така ще увеличите печалбата си.

Договор със „Славей“ може да сключи както действащо предприятие с традиции, така и начинаещ предприемач, който е на етап идеен проект.

При сключването на договор за пълно административно обслужване се прави предварителен анализ за състоянието на предприятието, ако е действащо или се прави организационен проект за въвеждане в експлоатация, ако поръчителят не е започнал дейността си.

            ІІ. Определение на за предприятие. Необходимост от анализ. Терминът Предприятие означава: съвкупността от целите, задачите, организацията на работа и управление, организацията на работната заплата, технологичната схема, щата и кадрите – всичко това, което „вдъхва живот“ на производствения обект и го принуждава да работи ефективно, както и съвкупността от всички външни връзки – договори, търговска марка, търговски взаимоотношения, информация, интелектуална собственост и други, които, осигурявайки входа и изхода на обекта формират печалбата.

  “Предприятие е един от елементите  на производственото предприятие.

Елементите са:

 1. Производствен обект:
 • сгради;
 • машини и съоръжения;
 • транспортни средства;
 • други основни средства.
 1. ”Предприятие”
 2. Финансово състояние:
 • налични средства;
 • задължения;
 • вземания;
 • други.

Именно предприятието, когато е правилно проектирано и пуснато в експлоатация, е това, което движи производствения обект и формира печалбата. Предприятието е това, което има нужда от пълно административно обслужване. Административното обслужване не “вдъхва живот” на предприятието, а се грижи за най – правилното и безпроблемно протичане на живота на предприятието. Именно за това преди да сключим договор и да поемем административното обслужване на фирмата задължително се минава през етап “Анализ”, за да се прецени дали има живот в предприятието и да се определи най-добрия начин за поддържане на този живот.

ІІ. Последователност и начин на работа.

 1. Анализ на съществуващото положение.
 2. Предаване на анализа и дискутиране с възложителя.
 3. Сключване на договор за пълно административно обслужване.
 4. Поемане на обслужването.

ІV. Срокове: Срок за извършване на анализа – до един месец. Срока на договора за пълно административно обслужване не може да бъде по-малък от една отчетна година. Примерно от 01 януари до 01 януари на следващата година. Ако се сключи преди началото на годината, срока може да бъде до края на следващата календарна година.

 1. Финансови условия: Цената на анализа и договорената цена за пълно административно обслужване се определят за всеки отделен случай и се договарят с възложителя. След изработване на анализа, ако не се постигне споразумение и не се сключи договор за пълно административно обслужване, се заплаща само договорената цена за анализа.

Възложителят заплаща за пълното административно обслужване в края на календарната година, след приключването и ако е доволен от работата на екипа. При сключването на договора възложителят изплаща аванс по договора в размер, договорен за всеки отделен случай.

Всички финансови условия се уточняват в договора и след подписването му стават задължителни за страните.

VІ. Отговорности: Екипът носи пълна организационна и финансова отговорност при изпълнение на задълженията си при пълното административно обслужване на възложителя.

Възложителят носи пълна организационна и финансова отговорност, ако не предостави или укрие документи или сведения от изпълнителя и с това или с други свои действия възпрепятства работата му. Отговорностите се уточняват в договора и след подписването му стават задължителни за страните.

VІІ. Представяне на екипа: Екипът се състои от висококвалифицирани специалисти, занимаващи се както с пряка научна дейност, така и с реална управленска дейност като мениджъри.

Високото ниво на образование, научни титли и лични достижения на експертите, както и високите практически резултати от внедрените разработки, ни дава самочувствието, че сме един от най–добрите екипи за проектиране и управление на производствени предприятия в страната.