Aнализ и оперативно управление

 

Терминът Предприятие означава: съвкупността от целите, задачите, организацията на работа и управление, организацията на работната заплата, технологичната схема, щата и кадрите – всичко това, което „вдъхва живот“ на производствения обект и го принуждава да работи ефективно,

както и съвкупността от всички външни връзки – договори, търговска марка, търговски взаимоотношения, информация, интелектуална собственост и други, които, осигурявайки входа и изхода на обекта, формират печалбата.

АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕ         ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

 1. АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

         Анализът е първи етап от всяка поръчка и представлява пълна снимка на съществуващите обективни условия. Той се представя  на възложителя в необходимия /договорен/ обем и представлява варианти с всички изчисления. Анализът по своята същност е кратък идеен проект в няколко варианта. Възложителят заплаща при получаване на анализа договорната сума по рамковия договор.

1.Обект на АНАЛИЗА.

 Производствено предприятие на възложителя.

1.2.Цел на анализа.

1.2.1. Преструктуриране на предприятие.

1..2.2. Продажба на излишни нискоефективни основни средства;

1.2.3. Пресмятане на технологичната ефективност на машини, съоръжения, технологични линии, транспорт и на цялото предприятие.

1.2.4. Промяна на собствеността.

1.2.5 Постигане на по–добри финансови резултати и печалба.

1.2.6. Продажба на обособени части и дялове от предприятия.

2. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧВА:

 • Да организира и следи за изпълнението на производствените задачи и опазване на машините и оборудването, като носи пълна отговорност за това.
 • Да следи за спазване правилата на работа според стандарт ISО и съдейства за неговото внедряване.
 • Да извършва подбор на персонал.
 • Да засича нормовремената на отделните машини и производствени линии и определя производствения капацитет.
 • Да осигури всички условия утвърдения производствен капацитет да се спазва при изпълнението на последващите поръчки.
 • За всяка поръчка влизаща в производството да съставя ВСПГ /времеви стъпков производствен график/, който се следи по дни и часове и да отчита изпълнението му след предаване на съответната партида в склад готова продукция. Да създава работна карта с технологичната последователност на производството.
 • Да нормира труда на всяко работно място за една смяна.
 • Да подготви възможността да се работи на две смени /или три/ и през почивните дни при необходимост.
 • Ежедневно да отчита присъствията и заработките на всеки работник.
 • Ежедневно да проследява наличностите в складовете, в цеха и в производството.
 • Навременно да заявява необходимите суровини, материали, консумативи и инструменти за производството.
 • Да се грижи и да осигурява грижа за всички активи и материали, намиращи се в района на производствения обект.
 • Да изпълнява други поставени със заповед от собственика задачи:

Да достигне оптимални нива на прозводителност.

3. Всички условия са предмет на двустранно подписан рамков договор.

Рамковият договор за изработване на организационно – управленчески проект включва две части /два етапа на изпълнение/.