Обучение на мениджъри

 

За да увеличите печалбата си и да спестите време ползвайте предложената услуга – обучение на ръководни кадри и мениджъри

 

Оферта за обучение на мениджъри и ръководни кадри

І. За кого е предназначено обучението.

 1. За специалисти, работещи в производствени предприятия.
 2. Дипломирани специалисти, желаещи да повишат квалификацията си.
 3. Дипломирани специалисти, които имат нужда от практика(стаж), за да бъдат одобрени от работодателите за започване на работа.
 4. Чужденци, желаещи да работят в България като управленски работници и мениджъри.

ІІ. Специалности:

Обучението е само за мениджъри и ръководни кадри. Ще обучаваме мениджъри за следните нива в йерархията на управление на предприятието:

 1. Ръководител на предприятие.
 2. Ръководител на обособени самостоятелни части от предприятие – цех, участък, самостоятелен подобект.
 3. Ръководител на група хора (отдел) и вид дейност – счетоводство, планиране, маркетинг, трудови ресурси, реклама, снабдяване, пласмент и други.
 4. Ръководител на производствени бригади и научни екипи.

ІІІ. Ние гарантираме, че:

 1. Завършилите обучението са компетентни управленски работници и могат веднага да бъдат назначени на работа.
 2. Участието в модела на реално предприятие(практическо обучение) се равнява на тригодишен стаж по специалността (изискуемо условие от повечето работодатели).
 3. Мениджърите преминали успешно курса на обучение ще получат препоръки и сертификат с точно указано ниво на компетентност по мениджмънт към момента.

ІV. Цели на обучението: Адаптиране на знанията на завършилите висше образование специалисти към реалните условия и търговската среда в страната и придобиване на необходимите мениджърски умения за управлението на производствени предприятия.

Изучаване и познаване в детайли на двете съставни части на реално работещото производствено предприятие – производствен обект и предприятие, както и начина на формиране и следене на финансовите наличности.

Обучението ще развие и утвърди знанията, уменията и личностните характеристики на мениджърите, които са дипломирани, придобили са ценз и документ за образование.

Обучението се състои се от две програми – следдипломна специализация /СПЕЦ/ и – мениджърско обучение /МЕНО/. Участниците в нашите програми се наричат “Специализанти”.

Програмата следдипломна специализация /СПЕЦ/ е създадена с цел адаптация на знанията на завършили образованието си мениджъри към реалните производствени и бизнес условия в страната, чрез практическо обучение и участие в реално действащи модели на предприятия. За срока на обучение специализантите придобиват умения, равняващи се на тригодишен или петгодишен стаж по специалността.

 

Програмата мениджърско обучение /МЕНО/ е създадена с цел обучение и придобиване на мениджърски умения за управление на предприятия и други обекти на управление. В тази програма се обучават специалисти завършили образованието си по специалността /икономисти, инженери и т.н./, които не са получили в основния си курс на обучение знания и умения по менижмънт. В програмите могат да се включват и специалисти и ръководители, които в момента работят и имат добри резултати в професията си, но чувстват необходимост от увеличаване на мениджърските си способности и познания. Специализацията ще им даде самочувствие за се развиват и да растат в йерархията на системата в която работят.

Всеки специализант получава оценка за нивото си на компетентност чрез тест и програмата за оценка на ръководни кадри и мениджъри на “Оргмен”.

 1. Етапи на обучението.
 2. Тестване на кандидатите.

За да се участва в обучението е необходимо кандидатът да получи добра или по-висока оценка на приемния тест.

3.  Обучение – теория и практика.

Обучението е индивидуално, съобразено с  притежаваната квалификация и резултатите от теста. Мениджърите се оценяват индивидуално и за всеки се съставя специална индивидуална програма на обучение.

Програмата се съобразява и с изискванията на кандидата – мениджърско ниво, до което желае да достигне и срока на обучение.

4. Срок на обучение:

 • редовно обучение – 1 година.
 • задочно обучение – през почивните дни и отпуските.
 • ускорено обучение – 1 месец; през годишната отпуска.

5. Изпит и тест на завършващите. Издаване на сертификат.