Инженеринг и мениджмънт

 

Инженерингът проектира, изгражда и оборудва производствения обект до акт 16.

Мениджмънтът проектира и създава предприятието т.е. вдъхва живот на Вашето предприятие.

Предприятието /завод, цех, фабрика/ се състои от производствен обект + предприятие.

            Терминът предприятие означава: съвкупността от целите, задачите, организацията на работа и управление, организацията на работната заплата, технологичната схема, щата и кадрите – всичко това, което “вдъхва живот” на производствения обект и го принуждава да работи ефективно, както и съвкупността от всички външни връзки – договори, търговска марка, търговски взаимоотношения, информация, интелектуална собственост и други, които, осигурявайки входа и изхода на обекта, формират печалбата.

 

Позволете ни да вдъхнем живот на Вашето предприятие.

Да изготвим организационен проект за:

 1. Оздравяване, развитие и подобряване на ефективността /увеличаване на печалбата/.
 2. Изграждане и въвеждане в експлоатация на предприятието Ви.

     1. Обект на проектиране: производствени предприятия /производствен обект + предприятие/

 • Селско стопанство и лека промишленост

Зърнодобивни и месодобивни ферми, земеделски стопанства, мандри, кланици, преработвателни предприятия, фуражни цехове, консервни фабрики, както и предприятия със смесен предмет на дейност.

 • Промишленост

Предприятия-добивни, машиностроителни, транспортни, електротехнически, произвеждащи електроника, както и предприятия със смесен предмет на дейност.

 • Части от непроизводствени предприятия, които по своя предмет на дейност са производствени обекти.
 • Отделни помощни звена от предприятия:
  • отоплителни станции; работилници; цехове; складови бази; собствени водоизточници и енергийни източници.

2Цел на проекта.

2.1. Създаване на ново предприятие.

2.2. Преструктуриране на предприятия.

 • продажба на излишни нискоефективни основни средства;
 • дооборудване и преоборудване;
 • пресмятане на технологичната ефективност на машини, съоръжения, технологични линии, транспорт и на цели предприятия;
 • абонаментно обслужване – гаранционно; текущо и аварийно;
 • промяна на собствеността;
 • промяна на юридическото състояние;
 • постигане на по – добри финансови резултати и печалба.

2.3. Продажба на обособени части и дялове от предприятия.

 3. Съдържание на проекта.

Анализ на съществуващото състояние. Изработване на организационна схема. Технологична схема.  Технически параметри. Схема на управление. Щатна структура. Вътрешни правила.

Функционални задължения. Вътрешни правила за организация на труда. Управленски изисквания и подбор на кадрите.

4. Условия за извършване на проектирането.

Получаване на задание за проектиране. Договаряне на срокове за изработване на проекта /от 1 до 6 месеца/.

Цената на проекта:

 • цена на проектиране – получава се при сдаването на проекта
 • дялово участие в печалбата и загубата след изпълнение на проекта. При условията на т. 6 и допълнителен договор.

5. Всички условия са предмет на двустранно подписан рамков договор.

Рамковият договор за изработване на организационно – управленчески проект включва три части: 1.АНАЛИЗ; 2.ПРОЕКТИРАНЕ; 3.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ И ПУСКАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

            Изпълнението на проекта съдържа следните етапи: – проектиране; построяване; оборудване; въвеждане в експлоатация; и започва след подписване на анекс, с който се договарят всички специфични условия за всеки отделен случай. С анекса се уточнява цялостната стойност на предприятието и хонорара на изпълнителя. Изпълнението на проекта започва след осигуряване на средства за финансиране от страна на възложителя. Допуска се поетапно финансиране. След изпълнението на проекта се съставя протокол за пускането на обекта в ескплоатация и приключването действието на рамковия договор. Полученото капаро се приспада от последното плащане по договора.

6. Участие в управлението. При изискване от възложителя и допълнителен договор, изпълнителят осигурява екип мениджъри за управление на предприятието за определен период от време след въвеждането му в експлоатация, с цел доказване ефективността на проекта. За това мениджърският екип сключва отделен договор, различен от рамковия. Възнаграждението за извършената работа е % от печалбата за периода. Базов процент ……..

Готовността ни да участваме в печалбата и загубата на предприятията, работещи по наши проекти е гаранция за отговорността на проектантския екип.

7. Представяне на екипа:

Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти, занимаващи се както с пряка научна дейност, така и с реална управленска дейност като мениджъри.

Високото ниво на образование, научни титли и лични достижения на експертите, както и високите практически резултати от внедрените разработки, ни дава самочувствието, че сме един от най–добрите екипи за проектиране и управление на производствени предприятия в страната.