Българският бизнес и изграждане на фотоволтаични централи

Енергията от слънцето е с много предимства, които я правят особено подходяща за посрещане на днешните енергийни предизвикателства. Фотоволтаичните системи се внедряват бързо и могат да започнат да носят ползи на домакинствата и бизнеса във финансово изражение, както и като ползи за климата. Това е така, защото разходите за изграждане на такъв тип централи намаляват през последните години (с 82% през последното десетилетие).[1] Това ги превръща в един от най-конкурентоспособните източници на зелена енергия в ЕС. Слънчевата енергия, съчетана с енергийна ефективност, защитава европейските граждани от нестабилността на цените на изкопаемите горива. Секторът на слънчевата енергия създава не само електроенергия и топлинна енергия от възобновяеми източници; той също така създава работни места, нови стопански модели и стартиращи предприятия. В сравнение с други енергоизточници технологиите за слънчева енергия имат относително високи първоначални, но ниски експлоатационни разходи. Поради това привлекателните условия за финансиране са от решаващо значение за конкурентното им внедряване. Анализът на Комисията показва, че допълнителните инвестиции в слънчеви фотоволтаични уредби в рамките на REPowerEU ще възлязат на 26 милиарда евро до 2027 г. в допълнение към инвестициите, необходими за постигане на целите на предложенията по „Подготвени за цел 55“. [2]   

Темповете, с които се развива изграждането на възобновяеми енергийни източници и по-конкретно соларните системи, е показателно за това как хората са започнали да се интересуват повече как да влияят положително върху околната среда и да не оставят негативен отпечатък. Самото изграждане на такъв вид системи става все по-достъпно и конкурентно на други начини за генериране на енергия и е факт, че се забелязва забележителен ръст от 17% само за 2021г. Към момента произведеното от тях електричество е от порядъка на 160 ГВ. За другите по-разпространени инсталации, а именно вятърните, се очаква да нараснат с около 25% до 2026, а приносът им в гигавати да се задържи около 75 ГВ.[3] До този момент не е имало толкова голям прираст на използваната енергия от ВЕИ, което подсказва, че светът се променя постоянно и освен, че промяната е наложителна, то тя е и желана. В стратегията на Министерство на енергетиката за Устойчиво енергийно развитие на Република България са направени прогнозите за изменението на основните енергийни показатели, за електроенергийния баланс и за инсталираните електропроизводствени мощности в страната до 2050 г., които са разработени въз основа на основни допускания и стратегически цели като макроикономически растеж, подходящи мерки за енергийна ефективност, развитие на енергийния, и по-специално на електроенергийния сектор и други.


[1] Вж. Центъра за данни IRENA

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_7617

[3] https://elx.bg/blog/zelena-energiya-polzi

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *