Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проектМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
  Микро предприятия: 3 000 лв.  Микро предприятия: 15 000 лева
  Малки предприятия: 10 000 лв.  Малки предприятия: 30 000 лева
  Средни предприятия: 25 000 лв.  Средни предприятия: 75 000 лева

Няма самоучастие – 100 % от парите са от програмата.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея. Могат да кандидатстват и фирми, които вече са получавали финансиране по другите мерки свързани с COVID-19.

Започваме договаряне с желаещите да получат безвъзмездно финансиране по процедурата. За кандидатстване е необходим индивидуален проект за всяка фирма, който изисква време. Можем да поемем изготвянето на ограничен брой проектни предложения. Правим списък на желаещите да ни възложат подготовката и мениджмънта на проектните предложения и документите за кандидатстване.

За повече информация, консултация и изготвяне на оферта, моля свържете се с нас на +359 887740001 или ни пишете на info@slavey.eu.