Проекти за безвъзмезедно финансиране за 2021 г. по Европрограми ОПИК, ПРСР и др.

Изготвяне на проект.

Изготвянето на проект за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Европрограми е дълъг и сложен процес. Прави се анализ на заданието на възложителя, състоянието на бизнесът и фирмите му. Правим анализ на инвестиционната идея на възложителя за развитие на дейността и стартиране на нови дейности. Проучваме възможността и най-краткия и изгоден път за реализиране на предприемаческата идея на възложителя. Изработваме проект за кандидатстване по Европрограми и бизнес план.

В договора ни с възложителя ясно е казано, че получаваме хонорар, само ако възложителя получи пари за безвъзмездно финансиране на проекта. Аз и екипът нямаме интерес да работим и не започваме да работим по проект, ако прогнозираме, че проекта няма да получи финансиране, защото няма да получим пари. По тази причина ние сме заинтересовани и сме активната страна през дългия процес на реализиране на проекта.

Движим процедурите по проекта напред през всички етапи до успешната му реализация. С пълномощно от възложителя извършваме от негово име административните действия и подготвяме всички необходими административни документи.

С две думи защитаваме изцяло интересите на възложителя до получаване на безвъзмездно финансиране по Европрограмите.

Авансово плащане.

Авансовото плащане по смисълът на нашия договор е:

  1. Доказателство за сериозните намерения на възложителя.
  2. Финансово ангажиране на изпълнителя. Ако не изпълни задълженията си по договор изпълнителя връща аванса в двоен размер.

За покриване на текущи разходи по проекта. Направените разходи се описват текущо в книга, която е неразделна част от проекта. Този начин на отчитане на разходи е удобна за възложителя, защото изпълнителя не го занимава и не му губи времето да получава и да отчита дребни суми за разходи по проекта. Удобен е и за изпълнителя, защото не го натоварва със събиране на много документи за дребни суми. След изминаване на целия път по реализация на проекта и получаване на безвъзмездно финансиране, разходите се отчитат и останалата в изпълнителя сума се приспада от последното плащане на хонорара на изпълнителя.
Ако в периода на работа по договора авансът се изчерпа за разходи по проекта, изпълнителят се отчита на възложителя. Възложителя одобрява разходите и предоставя нов аванс на изпълнителя за текущи разходи.