Етапи и документи за изграждане на соларна система

Етапи и документи от идеята до печалбата
за изграждане на Фотоволтаичната електроцентрала /ФЕЦ/

1. Предпроектно проучване.

Предварително проучване на условията за изграждане на ФЕЦ, Изготвяне на идеен проект.

Изисквания: 1.УПИ в регулация. 2. Да има активна партида за консумация на електричество.

Необходими документи: 1. Актуална скица на имота. 2. Копие на документ за собственост.

2. Искане до Електроразпределителното дружество /ЕРП/ за проучване на условията за присъединяване.

ЕПР издава Становище за присъединяване на производител към разпределителната мрежа.с разрешената мощност за изграждане на ФЕЦ и точка на присъединяване.

3. Виза за проектиране от Главния архитект на съответната Община.

4. Изготвяне на Технически проект: 1. Становище част електрическа. 2. Становище част конструктивна.

5. Съгласуване на Технически проект с ЕРП.  

6. Разрешение за строеж.

Издава се от главен архитект на общината на база на:

6.1. Виза за проектиране

6.2. Становище за присъединяване на производител към разпределителната мрежа.

6.3. Актуална скица на имота и  Копие на документ за собственост.

6.4. Технически проект: 1. Становище част електрическа. 2. Становище част конструктивна.

7. Изграждане – доставка и монтаж на Фотоволтаичната електроцентрала /ФЕЦ/.

8. Договор за присъединяване.

Подава се искане за Договор за присъединяване до местно ЕРП.

Необходими документи: 1. Копие на Разрешение за строеж. 2. Искане по образец. 3. Декларация от фирма извършила СМР. 4. Декларация от инж. Конструктор.5. Протоколи и сертификати за оборудването. 6. Протокол за заземление.

9. Констативен протокол.

Комисия от ЕРП прави оглед, за да констатира годността на обекта и издава протокол за установяване на годността за ползване на централата.

10. Договор за изкупуване

11. Искане за включване.

ЕРП поставя табло и издава заповед за присъединяване на ФЕЦ към мрежата.

12. Собственикът на ФВЦ издава месечни фактури за произведеното електричество към ЕРП, по издадени месечни протоколи от ЕРП. На всеки 10 месеца производителят подава към АУЕР Заявление за издаване и прехвърляне на гаранции за произход на енергия от ВЕИ.

За повече информация, консултация и изготвяне на оферта, моля свържете се с нас на +359 887740001 или ни пишете на info@slavey.eu.

2 thoughts on “Етапи и документи за изграждане на соларна система

Comments are closed.