КОВИД 19 – Безвъзмездно финансиране

Вашата фирма може кандидатства по програмите за адаптиране на предприятията във връзка с КОВИД 19.

За всяка програма се подготвя пакет документи: Описание, декларации на бенефициента, бюджет, план за изразходване на средствата, бизнес план и т.н.

Всичко това се обединява в проектно предложение, което се подава с електронен подпис в ИСУН /информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС/.

Нашият екип подготвя всички документи, представя Ви ги за подпис и ги подава в ИСУН с пълномощно от Вас. След подаването, наблюдаваме движението на проекта до получаване на парите по Вашата сметка.

От този момент започва изпълнението и отчитането на проекта. Всички документи по отчетите се подготвят от екипа. Вие само ни предоставяте фактурите и счетоводните документи за разходите по проекта.

Приключваме проекта с финален отчет, представен отново в ИСУН.

УО /управляващия орган на ОПИК /оперативна програма иновации и конкурентноспособност/ одобрява финалния ни отчет и с това приключват нашите договорни задължения.

Това е най-общо пътят ни от сега до получаване и отчитане на парите. Ще го извървим заедно.

За да ни възложите изготвянето на проект за кандидатстване, моля да се свържете с нас.

Хубав ден!

Екип „Славей МВС“