BG06RDNP001-4.012 – Процедура чрез подбор по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

1. Подмярка 4.1 има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация;

в) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;

г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

2. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.

3. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 2 933 700 лв.

4. Финансова помощ по процедурата се предоставя на:

Земеделски стопани, които отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

 б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, изчислен по таблица съгласно Приложение № 3 да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.

Поръчайте и ние ще разработим и подадем вашето проектно предложение в ИСУН. Заплащане на нашия труд: след получаване на безвъзмездното финансиране по вашата сметка – 3 % от получените пари.

Краен срок: 30.09.2021 г. 17:30 ч.