BG06RDNP001-4.013 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

BG06RDNP001-4.013 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

BG06RDNP001-4.013 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

1. по-добро използване на факторите за производство;

2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

4. подобряване опазването на околната среда.

5. устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Краен срок: 17.12.2021 г. 17:30 ч.

BG06RDNP001-4.012 – Процедура чрез подбор по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

BG06RDNP001-4.012 – Процедура чрез подбор по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

1. Подмярка 4.1 има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:

а) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

б) насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация;

в) повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазване на компонентите на околната среда;

г) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

д) насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

е) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

ж) осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Read more

Проекти за безвъзмезедно финансиране за 2021 г. по Европрограми ОПИК, ПРСР и др.

Проекти за безвъзмезедно финансиране за 2021 г. по Европрограми  ОПИК, ПРСР и др.

Изготвяне на проект.

Изготвянето на проект за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Европрограми е дълъг и сложен процес. Прави се анализ на заданието на възложителя, състоянието на бизнесът и фирмите му. Правим анализ на инвестиционната идея на възложителя за развитие на дейността и стартиране на нови дейности. Проучваме възможността и най-краткия и изгоден път за реализиране на предприемаческата идея на възложителя. Изработваме проект за кандидатстване по Европрограми и бизнес план.

В договора ни с възложителя ясно е казано, че получаваме хонорар, само ако възложителя получи пари за безвъзмездно финансиране на проекта. Аз и екипът нямаме интерес да работим и не започваме да работим по проект, ако прогнозираме, че проекта няма да получи финансиране, защото няма да получим пари. По тази причина ние сме заинтересовани и сме активната страна през дългия процес на реализиране на проекта.

Read more

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проектМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
  Микро предприятия: 3 000 лв.  Микро предприятия: 15 000 лева
  Малки предприятия: 10 000 лв.  Малки предприятия: 30 000 лева
  Средни предприятия: 25 000 лв.  Средни предприятия: 75 000 лева

Няма самоучастие – 100 % от парите са от програмата.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея. Могат да кандидатстват и фирми, които вече са получавали финансиране по другите мерки свързани с COVID-19.

Започваме договаряне с желаещите да получат безвъзмездно финансиране по процедурата. За кандидатстване е необходим индивидуален проект за всяка фирма, който изисква време. Можем да поемем изготвянето на ограничен брой проектни предложения. Правим списък на желаещите да ни възложат подготовката и мениджмънта на проектните предложения и документите за кандидатстване.

За повече информация, консултация и изготвяне на оферта, моля свържете се с нас на +359 887740001 или ни пишете на info@slavey.eu.

Вземете безвъзмездно финансиране от 3 000 до 10 000 лева за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

  1. Цел на процедурата:

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

  1. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 173 000 000 лева.

 С тези пари ще се финансират над 20 000 фирми.

  1. Размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект:

от 3 000 лева до 10 000 лева. Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за 2019 г. 100 % от парите са от програмата.

  1. Допустими кандидати.

микро или малки предприятия, които са юридически лица, еднолични търговци или кооперации,  отговарят на изискванията за микро или малко предприятие и са регистрирани преди 01.01.2019 г.

Предлагаме да свършим вместо Вас цялата работа до получаване на полагащите Ви се пари по програмите за преодоляване последствията от пандемията  COVID-19.

За повече информация, моля да ни пишете на имейл: info@slavey.eu или се обадете на: +359 887740001.